תנאי שימוש – אתר מכוורת גליל, קיבוץ שמיר

1. מבוא 1.1. אתר האינטרנט www.honey.co.il של מכוורת גליל – קיבוץ שמיר (להלן: "האתר" ו"המכוורת" בהתאמה) משמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת מוצרים על ידי הגולשים באתר (להלן: "המשתמשים" ו/או "המזמינים"). 1.2. השימוש באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור. 1.3. המכוורת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר או פנה אלינו על מנת שנוכל לסייע בדרכים חלופיות (ראה פירוט דרכי התקשרות בהמשך). 1.4. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. 1.5. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המכוורת אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המכוורת בשל כך. 1.6. מובהר בזאת כי המכוורת רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. 1.7. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאתר, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של המכוורת אשר פועל בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 (למעט חגי ומועדי ישראל), בטלפון שמספרו הוא: 04-6947826, וכן בדוא"ל שכתובתו הוא: web@honey.co.il. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים במועדים ו/או בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המכוורת וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך. 1.8. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש. 2. רכישת מוצרים באתר 2.1. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת המכוורת רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל. 2.2. לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע"מ). עם זאת המכוורת רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות על כך. יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את המכוורת. 2.3. המכוורת מוכרת את מוצריה גם בחנות המפעל שבבעלותה. מובהר בזאת כי ייתכן שוני בין מחירי המוצרים המכרים באתר לבין מחירי המוצרים הנמכרים בחנות המפעל, והמחיר המופיע באתר הוא הקובע לצורך רכישה מקוונת. 2.4. מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי המכוורת בעת ההזמנה. על כן המכוורת שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך לאחר שתיצור עמו קשר תוך 3 ימי עסקים ותודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי המכוורת, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי המכוורת. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, תחזיר לו המכוורת את כספו בגין הזמנת המוצר. 2.5. במסגרת רכישת המוצרים באתר לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים, והמכוורת שומרת לעצמה את הזכות להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי איזו הזמנה תיחשב כרכישה סיטונאית ולסרב לאשר הזמנה כאמור מבלי שלמזמין יהיו טענות נגדה בשל כך. 2.6. חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר מכילים אלכוהול לצריכה. מובהר בזאת כי מכירת מוצרים אלו מותרת אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובהתאם לדין הישראלי. בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל 18 הרשאי לרכוש מוצרים אלו על פי חוק. 2.7. באתר מוצעים למכירה מוצרים אלטרנטיביים שונים. יובהר בזאת כי פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם והמכוורת אינה אחראית לכל שימוש של המזמינים במוצרים אלו. יובהר כי אין לראות במידע המוצג באתר משום מידע רפואי ו/או המלצה רפואית וכי יש להתייעץ עם גורם רפואי או רוקח או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך טרם השימוש במוצרים הנמכרים. כמו כן, יש לעיין בעלון לצרכן טרם השימוש בכל מוצר למשתמש לא תהיה כל טענה נגד המכוורת בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין שימוש במוצרים אלה. 2.8. למזמין לא תהא כל טענה נגד המכוורת בגין תאריך התפוגה שעל גבי המוצר שסופק לו כל עוד תאריך התפוגה של המוצר אשר סופק הינו זמן סביר במועד אספקתו למזמין. 3. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים 3.1. התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות הזמנה טלפונית או באמצעות שירות PayPal או באמצעות שירות Tranzila. באם יבחר המזמין לבצע הזמנה טלפונית, המכוורת תיצור קשר עם המזמין באמצעות הטלפון אותו מסר בעת ההזמנה תוך לכל היותר בתוך 2 ימי עסקים על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה. בהזמנה טלפונית התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי המונפק על ידי חברת אשראי ישראלית בלבד ובכפוף לאישור חברת האשראי. יובהר כי המכוורת רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. 3.2. יובהר כי ככל והמזמין יבחר באפשרות תשלום באמצעות PayPal או Tranzila, הרי ששירותי תשלום אלה מסופקים על ידי צד שלישי ואינם בשליטת המכוורת. על כן המכוורת לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרכים אלו כאמור לעיל. 3.3. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תעשה לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה וכמפורט להלן. המכוורת מאפשרת לקבל את ההזמנה באמצעות שירות השליחים של דואר ישראל או בדואר רשום לפי אזורי החלוקה של דואר ישראל או באמצעות איסוף עצמי בחנות המפעל של המכוורת בקיבוץ שמיר. המכוורת רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. 3.4. היה ויבחר המשתמש לקבל את ההזמנה באמצעות שליח, יחויב המשתמש בדמי משלוח כמפורט באתר בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. המכוורת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. 3.5. מועד אספקת המוצרים יהיה תוך תקופה של לכל היותר 14 ימי עסקים. המכוורת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. 3.6. מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי ככל וההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום ו/או שירות השליחים של דואר ישראל, הרי שמדובר בשירותים אשר אינם בשליטת המכוורת ולא באחריותה. על כן המכוורת לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי דואר ישראל לרבות נזק הנובע מרשלנות. 3.7. באם המשתמש יבחר לקבל את ההזמנה באמצעות שליח כמפורט לעיל, מועד האספקה יתואם עמו מראש לאחר קבלת כתובת מדויקת ומועד אספקה אשר יתואם עם המזמין. יודגש כי כאמור מדובר בשירות שאיננו בשליטת המכוורת ולא באחריותה. עוד יוער כי ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות במכוורת ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו') ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ועיכובים הנובעים משביתות לרבות שביתה בשירותי דואר ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד המכוורת בשל עיכוב כאמור. 3.8. יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא יאותר על ידי השליח חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו. 3.9. על אף האמור בסעיף 3.8, המזמין רשאי לאשר לשליח להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). עם זאת יובהר כי ככל והמזמין יאשר זאת, המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהמכוורת לא תהא אחראית בשל כך ולמזמין לא יהיו טענות נגד המכוורת בשל האמור. 3.10. המכוורת לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר. 3.11. אופן אריזת המוצרים תיעשה לפי שיקול דעתה של המכוורת, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגדה בשל כך. 4. ביטול עסקה והחזרת מוצרים 4.1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המכוורת הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמין בהתאם לסעיף 2.8 לעיל. 4.2. מזמין אשר מעוניין לבטל את הזמנתו ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של המכוורת אשר פרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה זה ויודיע על רצונו לבטל את ההזמנה. באם המזמין בחר לקבל את ההזמנה באמצעות דואר רשום ו/או דואר שליחים, היה וההזמנה טרם נשלחה על ידי המכוורת תבוטל הזמנתו והמזמין יקבל החזר כספי מלא. הוראות אלו יחולו גם במקרה שבו המזמין ביקש לבטל הזמנה אשר בחר לקבל באיסוף עצמי. 4.3. ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של המכוורת ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המכוורת עם המזמין באמצעות שירות הלקוחות את דרך החזרת המוצר. 4.4. עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל המכוורת, תחזיר המכוורת למזמין את כספו בגין רכישת המוצר. המכוורת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל והמוצרים יישלחו חזרה למכוורת על ידי המזמין באמצעות הדואר. הוראות הסעיף בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור בסעיף 2.8 לעיל) ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין. 4.5. המכוורת מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל הכמות שהתקבלה אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע למכוורת תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע למכוורת במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד המכוורת בשל כך. 5. קניין רוחני 5.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי למכוורת. 5.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המכוורת, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המכוורת. 5.3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמכוורת. 5.4. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למכוורת רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המכוורת אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים. 5.5. המכוורת מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון שמספרו הוא: 04-6947826, וכן בדוא"ל שכתובתו הוא: web@honey.co.il (כמפורט לעיל). 6. מועדון הלקוחות, דיוור ישיר ומבצעים 6.1. המכוורת מציעה לכל משתמש באתר להצטרף למועדון לקוחותיה בדף "מועדון הלקוחות" על מנת ליידעו בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את חברי המועדון בדבר פעילות המכוורת ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר"). 6.2. יובהר כי המכוורת רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כמו גם להפסיקם בכל עת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. 6.3. בעת ההצטרפות למועדון הלקוחות יתבקש המשתמש למסור את שמו המלא, כתובת מגוריו, מספר טלפון, תאריך לידה וכן כתובת דוא"ל. בדף ההצטרפות למועדון הלקוחות וכן בעת ביצוע רכישה, יתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמכוורת באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו למועדון הלקוחות של המכוורת ו/או בעת הרכישה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמכוורת להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של המכוורת ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש. 6.4. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. 7. אבטחה 7.1. אתר המכוורת מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המכוורת תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. 8. היעדר אחריות 8.1. המכוורת לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר. 8.2. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים לרבות מוצרים אלטרנטיביים. כמו כן, האתר כולל המלצות שונות לרבות, אך לא רק, התוכן המופיע בדף "מתכונים" ובדף "תרופות סבתא". יובהר בזאת כי פרסום ו/או הצגת התוכן ו/או המוצרים באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם ו/או שימוש בהם והמכוורת אינה אחראית לכל שימוש של המזמינים במוצרים אלו ו/או בהמלצות השונות. יובהר כי אין לראות במידע המוצג באתר משום מידע רפואי ו/או המלצה רפואית וכי יש להתייעץ עם גורם רפואי או רוקח או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך טרם השימוש במוצרים הנמכרים ו/או בהמלצות השונות. כמו כן, יש לעיין בעלון לצרכן טרם השימוש בכל מוצר למשתמש לא תהיה כל טענה נגד המכוורת בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין שימוש במוצרים אלה. כמו כן, למזמין לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. 8.3. המכוורת אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני ולמכוורת אין כל שליטה על תוכן כאמור, ועל כן המכוורת לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. 8.4. המכוורת אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר, לרבות, אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המזמין ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה. 8.5. המכוורת אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שיוצרו על ידי המכוורת זולת מקרים בהם המוצר היה פגום כהגדרתו בחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980. 9. התחייבויות המשתמש 9.1. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, המכוורת רשאית לחסום את גישתו של המשתמש באתר וכן לבטל את חברותו במועדון הלקוחות של המכוורת, ויהיה על המשתמש לשפות את המכוורת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. 10. סמכות שיפוט והודעות 10.1. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בחיפה בלבד. 10.2. כל מכתב שישלח למכוורת יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המכוורת בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המכוורת על אי קבלה.

מדיניות פרטיות – מכוורת גליל, קיבוץ שמיר

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש. אתר האינטרנט www.honey.co.il של מכוורת גליל – קיבוץ שמיר (להלן: "האתר" ו"המכוורת" בהתאמה) משמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת מוצרים על ידי הגולשים באתר לרבות חברי מועדון הלקוחות (להלן: "המשתמשים" ו/או "המזמינים"). המכוורת מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המכוורת מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות המכוורת בעניין איסוף מידע מהאתר. 1. כללי 1.1. כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש חבר מועדון לקוחות להעביר פרטים אישיים לידי המכוורת: שם, כתובת, תאריך לידה, טלפון ודוא"ל. 1.2. בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר בניהם: שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי. 2. מאגר המידע והשימוש בו 2.1. הנתונים הנאספים אודות המשתמש (לרבות חבר מועדון הלקוחות) שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של המכוורת. המכוורת מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות: • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש; • ניהול חשבון המשתמש; • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית); • אכיפת תנאי השימוש של המכוורת; • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו. 3. שירותי דיוור ישיר מדי פעם תהיה המכוורת מעוניינת לשלוח למשתמש בדוא"ל או באמצעות מסרון מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למשתמש רק אם נתן הסכמתו המפורשת לכך כמפורט בתנאי השימוש. 4. מסירת מידע לצד שלישי 4.1. מצבים בגינם עשויה המכוורת לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים: • כאשר המשתמש אישר למכוורת להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים; • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע דרכו פעולות המנוגדות לדין; • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת; • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפת גוף או רשות ממשלתית אחרת; • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המכוורת; • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש אחרת לפי דין. במקרים כאמור, המכוורת עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי; • כאשר מאמינה המכוורת כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת; • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המכוורת, עובדיה, משתמשי האתר והאפליקציה או אחרים; • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המכוורת, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק. 5. מידע מצטבר ובלתי אישי המכוורת עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המכוורת עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה, עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המכוורת רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המכוורת רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר, והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום. 6. צדדים שלישיים 6.1. ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק למכוורת מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו. 6.2. כל צד שלישי אשר עשויה המכוורת לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמכוורת חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המכוורת מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור. 6.3. המכוורת עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" (ראה/י להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב"Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המכוורת. 7. בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע 7.1. המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למכוורת מידע מסוים, אולם הדבר עשוי לגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם כחבר במועדון הלקוחות. 7.2. כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, תוכל המכוורת לשלוח לו הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. המכוורת עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה המכוורת את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור. 8. שימוש ב"Cookies" 8.1. המכוורת עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב שלך ואודות פעילות המשתמש באתר. 8.2. המכוורת אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן שלך קיבל מהמכוורת בעבר וכתובת האתר המפנה. 8.3. עוגיות (Cookies) . כאשר משתמש המשתמש באתר, המכוורת עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה המכוורת גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר. 8.4. המכוורת עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המכוורת עשויה לכלול בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המכוורת באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה. 9. אבטחת מידע 9.1. המכוורת מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המכוורת אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. 9.2. המכוורת בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. 9.3. עם זאת, המכוורת לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המכוורת. 10. זכות לעיין במידע ולעדכנו 10.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לכתובת הדוא"ל: web@honey.co.il. 10.2. אם המידע שבמאגרי המכוורת משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. 11. שינויים במדיניות הפרטיות המכוורת רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.